Všeobecné Podmínky a Pravidla AAHI

Vítejte v AAHI!

Používáním AAHI akceptujete tyto všeobecné podmínky a pravidla (dále zkráceně: podmínky) v rozsahu, v jakém to připouští platné zákony. Tyto všeobecné podmínky a pravidla se vztahují na jakékoliv používání AAHI a na kupní smlouvy mezi dodavatelem a spotřebitelem. Tyto všeobecné podmínky a pravidla je nutno chápat a dodržovat v dobré víře a poctivém jednání. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, pak AAHI nepoužívejte

1. Všeobecná ustanovení

1.1 AAHI by Apex Labs je platforma vyvinutá společností Apex Labs s.r.o. (IČO: 07874251) se sídlem v Korunní 2569⁄108, Vinohrady, 101 00 Praha, Česká republika. Pro účely těchto podmínek znamená AAHI nebo platforma služby poskytované společností Apex Labs s.r.o. a partnerských společností přes mobilní a webové aplikace.

1.2 AAHI je online digitální tržiště zlevněných potravin a potravinářských výrobků. AAHI plní tento účel poskytováním online cloudové platformy, kde dodavatelé mohou zveřejňovat své nabídky a spotřebitelé mohou vyhledávat a následně tyto nabídky nakupovat přímo od dodavatelů pomocí AAHI jako vyhledávací, rezervační a platební služby.

1.3 AAHI jako taková nevyrábí a nepřepravuje žádné potraviny ani potravinářské výrobky, ani s nimi nijak nemanipuluje. AAHI nemá žádné prostředky ke kontrole a proto nenese žádnou odpovědnost, mimo jiné z hlediska popisu, kvality, zacházení, čerstvosti a dodávky nabídky , jelikož tyto záležitosti jsou pod plnou kontrolu a v odpovědnosti dodavatele.

1.4 Právní vztah týkající se dodávky a nákupu objednávek tedy vzniká mezi spotřebitelem a příslušným dodavatelem. Jak je uvedeno výše, AAHI nemá žádnou kontrolu nad úkony nebo opomenutími jakéhokoliv dodavatele. Tyto podmínky se vztahují výhradně na služby AAHI : vyhledávání, rezervace a platba.

1.5 Dodavatelem je obchod, restaurace, kavárna, pekárna, hotel, cateringové nebo jiné zařízení, které produkuje a zpracovává potraviny nebo potravinářské výrobky, nebo s nimi manipuluje. Akceptováním těchto podmínek dodavatel na vlastní odpovědnost prohlašuje, že vlastní řádnou licenci a že plně dodržuje veškeré platné zákony a předpisy, a že působí v souladu se všeobecnými podmínkami a pravidly a obecně akceptovanými postupy příslušného segmentu potravinářského odvětví. Osoba akceptující tyto podmínky jménem dodavatele tímto prohlašuje, že má dostatečnou pravomoc v rámci organizace dodavatele (tedy je jednatelem nebo manažerem řádně oprávněným ze strany dodavatele ) uzavřít právní smlouvu s AAHI jménem dodavatele.

1.6 Spotřebitelem je osoba, skupina osob nebo právnická osoba, která využívá služby AAHI výhradně za účelem vyhledávání, rezervování a placení za nabídky zveřejňované dodavateli. Akceptováním těchto podmínek spotřebitel prohlašuje, že má zákonný věk a právní pravomoc akceptovat tyto podmínky. V případě, že je spotřebitel právnickou osobou (např. potravinovou bankou), pak osoba akceptující tyto podmínky prohlašuje, že má právo a pravomoc akceptovat tyto podmínky jménem takové právnické osoby.

1.7 Nabídka je seznam potravin nebo potravinových výrobků zveřejněný dodavatelem na platformě AAHI za účelem jejich prodeje se slevou přímo spotřebiteli.

1.8 Objednávka je plně zaplacený nákup jedné nebo více nabídek od stejného dodavatele.

1.9 Nejzazší čas vyzvednutí ( LPT ) je nejzazší čas, kdy spotřebitel může zakoupenou objednávku vyzvednout od dodavatele , než je objednávka zrušena bez možnosti náhrady. LPT nastavuje dodavatel předem v době zveřejnění nabídky a běžně souvisí s časem zavření obchodu dodavatele nebo se skutečnou očekávanou dobou exspirace rychle se kazících nabídek. Podáním objednávky se spotřebitel zavazuje vyzvednout objednávku před LPT s plným vědomím skutečnosti, že pokud tak neučiní, objednávka bude bez náhrady zrušena z důvodu kazící se povahy určitých potravin.

1.10 Pojem uživatel se v těchto všeobecných podmínkách a pravidlech používá ve významu buď spotřebitele , dodavatele , nebo obou, pokud se na ně tyto podmínky vztahují stejně.

1.11 Uživatelský účet. Aby mohl používat platformu AAHI , musí uživatel ( spotřebitel nebo dodavatel ) vytvořit uživatelský účet podle pokynů k registraci nebo automaticky pomocí účtu třetí strany, jako např. Google nebo Facebook. Uživatelské účty jsou přísně osobní a uživatel AAHI smí mít pouze jediný uživatelský účet.

1.12 Uživatel má možnost zaregistrovat uživatelský účet u AAHI pomocí přihlašovacích údajů z určitých sociálních sítí třetích stran (např. Facebook, Google atd.). V takovém případě uživatel prohlašuje, že je jediným a výhradním vlastníkem jakéhokoliv takového účtu na sociálních sítích a že tento uživatel je oprávněn nám předat přihlašovací údaje na sociální sítě. Uživatel dává souhlas AAHI se shromažďováním požadovaných autorizačních údajů a jiných informací, které mohou být k dispozici na vašem účtu na sociálních sítích nebo jeho prostřednictvím, a to v souladu s platnými nastaveními a pokyny uživatele.

1.13 Poskytovatel platebních služeb je třetí stranou (např. Stripe, PayPal, Apple Pay nebo Google Pay atd.), která shromažďuje platby od spotřebitele za nákup objednávky jménem AAHI prostřednictvím řady platebních metod , jako je např. kreditní karta, inkasní platba, úhrady mobilním telefonem atd.

2. Služby

2.1 Vyhledávací služba

2.1.1 Dodavatel zveřejňuje nabídky na platformě AAHI buď přes partnerský portál AAHI , nebo přes mobilní aplikaci AAHI Self , nebo pomocí programu prostřednictvím API dodavatele AAHI. Dodavatel má plnou kontrolu a odpovědnost nad obsahem nabídky , mimo jiné např. nad: názvem nabídky, popisem, cenou, slevou, množstvím dostupným k prodeji, vypršením platnosti nabídky a případně nad řasy vyzvednutí. Takové nabídky jsou viditelné pro spotřebitele v čase zahájení nabídky do času vypršení platnosti nabídky nebo do vyprodání nabídky , a to vše kontroluje a ovládá dodavatel přes partnerský portál nebo mobilní aplikaci.

2.1.2 Spotřebitelé vyhledávají nabídky přes mobilní nebo webovou aplikaci AAHI podle místa, ceny a jiných parametrů, a následně nakupují nabídku přímo od dodavatele prostřednictvím rezervační a platební služby AAHI.

2.2 Rezervační a platební služba

2.2.1 Když se spotřebitel rozhodne nakoupit nabídku přímo od dodavatele , může si tuto nabídku rezervovat a zaplatit předem pomocí AAHI. Nabídka může být rezervována zakoupením nabídky pomocí některého z poskytovatelů platebních služeb a platebních metod dostupných v regionu spotřebitele. Tak se vytváří aktivní objednávka v AAHI. Jedna objednávka může obsahovat jednu nebo více nabídek , ale pouze od stejného dodavatele.

2.2.2 Jakmile je objednávka zaplacena přes aplikaci AHI , je platně zakoupena spotřebitelem s okamžitým účinkem. Při vědomí, že nabídka je již zlevněna, a vzhledem k rychle se kazící povaze potravin a potravinářských výrobků leží po zakoupení nabídky odpovědnost za vyzvednutí objednávky před LPT (nejzazší čas vyzvednutí) zcela na spotřebiteli, a pokud tak neučiní, pak dojde k automatickému zrušení objednávky bez možnosti náhrady.

2.2.2 Proto po zaplacení objednávky nemá spotřebitel žádnou možnost nákup zrušit nebo požadovat náhradu. Z tohoto důvodu obsahuje AAHI speciální potvrzovací obrazovku před úhradou objednávky a dokončením nákupu, která zdůrazňuje skutečnost, že po zaplacení není žádná náhrada možná.

2.2.3 Dodavatel má na druhé straně právo odmítnout nebo zrušit/kompenzovat podanou a zaplacenou objednávku , ovšem jen z naléhavých důvodů, jako je např. náhlý zdravotní stav nebo podobné výjimečné okolnosti. V takovém případě bude spotřebitel okamžitě informován pomocí AAHI a spotřebitel obdrží okamžitě automatickou plnou náhradu od AAHI.

2.2.4 Když spotřebitel podá a uhradí objednávku , příslušný dodavatel obdrží od AAHI oznámení, že nová objednávka čeká na potvrzení. Dodavatel může nakonfigurovat automatické potvrzování objednávky v okamžiku jejího zveřejnění. V případě automatického přijetí bude objednávka potvrzena AAHI automaticky. V případě ručního potvrzování musí dodavatel potvrdit objednávku přes partnerský portál nebo mobilní aplikaci do 15 minut od okamžiku podání objednávky spotřebitelem, po této době se objednávka automaticky ruší nebo kompenzuje.

2.2.5 Po ručním nebo automatickém potvrzení objednávky připraví dodavatel objednávku k vyzvednutí v souladu se schválenými postupy a předpisy dodavatele. Když je objednávka připravena k vyzvednutí, dodavatel ji jako takovou označí přes partnerský portál nebo mobilní aplikaci. Dodavatel má dále možnost nakonfigurovat AAHI tak, aby označila objednávku jako „připravenou k vyzvednutí" automaticky ihned nebo při přijetí objednávky , nebo po uplynutí určité časové doby. V takovém případě provádí tento krok AAHI automaticky.

2.2.6 Když je objednávka ručně označena jako „připravena k vyzvednutí" dodavatelem nebo automaticky pomocí AAHI , spotřebitel obdrží z AAHI oznámení, že je objednávka připravena k vyzvednutí, a toto oznámení obsahuje číslo objednávky a tajný kód.

2.2.7 Spotřebitel pak bude moci vyzvednout objednávku přímo od dodavatele a předá dodavateli číslo objednávky a tajný kód přijatý od AAHI. Bez těchto údajů nebude dodavatel schopen objednávku a spotřebitele identifikovat a tedy předat objednávku. Tento systém je nutný k ochraně soukromí spotřebitele.

2.2.8 Když dodavatel obdrží od spotřebitele číslo objednávky a tajný kód , dodavatel tyto údaje zadá do partnerského portálu nebo mobilní aplikace a pokud tyto údaje odpovídají údajům v AAHI , platforma dá dodavateli pokyn k předání objednávky spotřebiteli.

2.2.9 Pokud tyto údaje nesouhlasí , spotřebitel by se měl obrátit na podporu AAHI prostřednictvím chatu, e-mailu nebo telefonu, pokud je v daném regionu telefonická podpora k dispozici.

2.2.10 Dodavatel nepředá objednávku spotřebiteli , pokud spotřebitel není schopen předložit správné číslo objednávky a tajný kód.

2.2.11 Pro případ rozbití mobilního zařízení spotřebitele si musí spotřebitel poznamenat číslo objednávky a tajný kód. Ztráta čísla objednávky anebo tajného kódu není důvodem k náhradě.

2.2.12 Po vyzvednutí a spotřebování objednávky přivítáme, pokud ji spotřebitel ohodnotí přes funkci hodnocení v mobilní aplikaci a zanechá kladné nebo záporné komentáře týkající se zkušeností z objednávkou, její kvality, dodavatele nebo AAHI obecně.

3. Platby

3.1 AAHI jedná ve funkci zprostředkovatele platby mezi spotřebitelem a dodavatelem. Pro zjednodušení vydává AAHI stvrzenky a dobropisy spotřebitelům jménem dodavatele. Tyto faktury automaticky obsahují příslušné daňové údaje poskytnuté dodavatelem , jako např. legální název dodavatele , daňové identifikační číslo dodavatele a daňovou sazbu vztahující se na dodavatele.

3.2 I když je na stvrzenkách spotřebitele uvedena příslušná daň, AAHI nezadržuje žádné daně z plateb spotřebitelů dodavatelům. Za úhradu veškerých příslušných daní daňovým úřadům odpovídá výhradně dodavatel.

3.3 Veškeré ceny zobrazené na platformě AAHI dodavatelům a spotřebitelům zahrnují daně, tedy cena zahrnuje veškeré příslušné daně.

3.4 Když dodavatel zveřejní nabídku na portále AAHI , dodavatel zvolí základní/výchozí cenu nabídky a řadu pevných nebo časových slev, které jsou automaticky aplikovány AAHI na základní cenu nabídky. Skutečná cena nabídky je automaticky stanovena AAHI v okamžiku úhrady objednávky a zobrazena spotřebiteli jako celková cena objednávky na potvrzovací obrazovce. Tato cena bude záviset na základní ceně nastavené dodavatelem a na slevách aktivních v okamžiku nákupu. Dodavatel vidí předpokládanou cenu nabídky v časech aktivací budoucích slev na obrazovce zveřejnění nabídky partnerského portálu.

3.5 AAHI neodpovídá za žádné ztráty nebo škody vzniklé nesprávným nastavením ceny nabídky anebo slev ze strany dodavatele. Pokud takovou chybu zjistí dodavatel před předáním nabídky spotřebiteli , dodavatel má možnost nahradit objednávku a vyřadit nabídku ze seznamu a pak ji tam znovu zařadit. Upozorňujeme ovšem, že tyto úkony mohou mít nepříznivý vliv na hodnocení dodavatele spotřebitelem.

3.6 AAHI shromažďuje platby za nákupy objednávek od spotřebitelů přes poskytovatele platebních služeb pomocí některé platební metody dostupné v regionu spotřebitele (například kreditní karta Apple pay, inkaso z bankovního účtu atd.) podle výběru spotřebitele.

3.7 Veškeré platby mezi spotřebitelem a dodavatelem jsou zpracovávány AAHI a jakmile spotřebitel zaplatí objednávku , veškeré platební povinnosti spotřebitele vůči dodavateli vztahující se na tuto objednávku jsou splněny, tedy v okamžiku vyzvednutí objednávky dodavatel nepožaduje od spotřebitele žádné další platby.

3.8 AAHI neúčtuje spotřebitelům žádné další nebo skryté poplatky nad konečnou cenu objednávky zobrazenou na potvrzovací obrazovce objednávky mobilní aplikace AAHI.

3.9 AAHI uhradí dodavateli celkovou výši všech plateb přijatých od spotřebitelů za zpracované objednávky po odečtení servisního poplatku / marže dohodnuté mezi dodavatelem a AAHI.

3.10 AAHI převádí tyto platby dodavatelům po odečtení marže za služby AAHI v pravidelných intervalech. Přesné intervaly, platební metody a sazby marží jsou dohodnuty jednotlivě s každým dodavatelem a závisí na regionu dodavatele , stavu dodavatele (zaváděcí partner, brzký partner atd.) a výše objemu objednávek dodavatele , přičemž jsou zobrazeny dodavateli přes partnerský portál v části aktivní smlouva. Tato část partnerského portálu tvoří právní dodatek k těmto podmínkám. Dodavatel musí akceptovat dohodnuté intervaly a sazby marží na partnerském portálu před zveřejněním nabídek na platformě AAHI a tato skutečnost je zaznamenána ze strany AAHI elektronicky.

3.11 Platby mohou být prováděny v jakékoliv měně za sazby platné v den úhrady.

4. Práva a odpovědnosti

4.1 Dodavatel

4.1.1 Dodavatel má plnou kontrolu a odpovědnost nad zveřejňováním nabídek na platformě AAHI. To zahrnuje obsah nabídky (mimo jiné včetně názvu, popisu, očekávané doby přípravy, klíčových slov, nepovinné fotografie atd.), dostupná množství, cenu (základní cenu, pevné nebo pohyblivé slevy, časy aktivace příslušných pohyblivých slev atd.), možnosti automatického potvrzování a automatického označování objednávky jako připravené k vyzvednutí, nejbližší a nejzazší časy vyzvednutí ( LTP ). Veškeré spory anebo ztráty plynoucí ze zadání nesprávných údajů do platformy AAHI tedy spadají do plné odpovědnosti dodavatele.

4.1.2 Aniž je tím dotčena platnost výše uvedeného, cena nabídky vypočítaná AAHI vycházející z údajů nabídky zveřejněných dodavatelem je tedy konečná poté, co spotřebitel potvrdí nákup objednávky , a je tedy nesporná.

4.1.3 Aniž je tím dotčena platnost výše uvedeného, dodavatel odpovídá za zachování objednávky zakoupené spotřebitelem nejméně do LPT objednávky (nejzazší čas vyzvednutí), a poté bude objednávka automaticky zrušena bez možnosti náhrady spotřebiteli. Přesto může dodavatel dle svého uvážení i tak předat zrušenou objednávku spotřebiteli, pokud to spotřebitel považuje za vhodné.

4.1.4 Dodavatel má právo kdykoliv nahradit úhradu objednávky spotřebiteli výběrem příslušného úkonu na partnerském portálu.

4.1.5 Dodavatel připevní samolepku AAHI u vchodu do prodejny dodavatele zvenčí viditelně, aby mohli spotřebitelé snadno nalézt místo vyzvednutí objednávky.

4.2 Spotřebitel

4.2.1 Spotřebitel odpovídá za dodržování veškerých zákonů a předpisů platných v zemi, kde spotřebitel žije, pokud spotřebitel vstupuje na portál AAHI a využívá jej. Spotřebitel se zavazuje používat AAHI jen v souladu s těmito podmínkami a platnou legislativou, a takovým způsobem, který neporušuje legální práva AAHI nebo jakýchkoliv jiných třetích stran.

4.2.2 Aby mohl spotřebitel využívat některé funkce nabízené platformou AAHI , musí si vytvořit účet. Využívání veškerých osobních údajů poskytnutých spotřebitelem AAHI během procesu vytváření účtu se řídí Zásadami pro ochranu osobních údajů AAHI. Na druhé straně nesmí spotřebitel nikomu předávat heslo a pouze spotřebitel odpovídá za zachování tajnosti a zabezpečení účtu, za veškeré změny a aktualizace poskytnuté prostřednictvím účtu a za veškeré činnosti, k nimž dochází v souvislosti s účtem.

4.3 Zrušení účtu

4.3.1 AAHI si vyhrazuje právo kdykoliv přerušit poskytování svých služeb a zrušit jakýkoliv uživatelský účet , a to bez předchozího oznámení a i bez udání důvodu, pokud to AAHI považuje za vhodné.

5. Spory, náhrada

5.1 Veškeré spory vzniklé v souvislosti s aktuální objednávkou (mimo jiné včetně nepřesného popisu objednávky, kvality a čerstvosti jídla, balení objednávky atd.) jsou spory výhradně mezi dodavatelem a spotřebitelem

5.2 Dodavatel má technickou možnost vydat spotřebiteli úplnou a okamžitou náhradu prostřednictvím AAHI kdykoliv před nebo po vyzvednutí objednávky stiskem tlačítka Náhrada v partnerském portále nebo mobilní aplikaci.

5.3 Smlouva na nakoupené potraviny je uzavřena mezi dodavatelem a spotřebitelem. Z tohoto důvodu spadají veškeré náhrady zcela do odpovědnosti dodavatele.

6. Duševní vlastnictví

6.1 AAHI je vlastníkem licence na veškerá práva duševního vlastnictví platformy AAHI a veškerých na ní zveřejněných materiálů. Tato díla jsou chráněna zákony a smlouvami na ochranu práv duševního vlastnictví na celém světě. Veškerá taková práva jsou vyhrazena.

6.2 Je zakázáno jakýmkoliv způsobem kopírovat, přetiskovat, opětovně zveřejňovat, stahovat, vyvěšovat, přenášet, vysílat, zpřístupňovat veřejnosti či jinak využívat jakýkoliv obsah ze stránek nebo aplikací AAHI s výjimkou vašeho vlastního použití pro neobchodní účely.

6.3 AAHI je buď vlastníkem práv duševního vlastnictví nebo vlastní nevýhradní, celosvětové, trvalé, neodvolatelné a bezplatné právo s možností udělování dílčích licencí (prostřednictvím více zástupců) na vykonávání práv duševního vlastnictví na platformu a na veškeré na ní uveřejněné materiály.

6.4 Uživatel nesmí zneužívat platformu AAHI (včetně hackování nebo ničení).

6.5 Uživatel nesmí využívat žádnou část materiálů na platformě AAHI k obchodním účelů, pokud k tomu nezíská licenci od společnosti AAHI.

7. Zakázaná použití

7.1 Následuje seznam neúplných typů jednání, která jsou na platformě AAHI nezákonná nebo zakázaná. AAHI si vyhrazuje právo na vyšetření a učinění vhodných právních kroků proti komukoliv, kdo se dle uvážení AAHI zapojí do jakýchkoliv zakázaných činností. Zakázané činnosti zahrnují mimo jiné následující:

 • Používání platformy AAHI pro jakýkoliv účel v rozporu s místními, státními nebo federálními zákony nebo předpisy
 • Zveřejňování obsahu, který porušuje práva duševního vlastnictví, práva na ochranu soukromí, práva na propagaci, práva na ochranu obchodního tajemství nebo jakákoliv jiná práva třetích stran
 • Zveřejňování obsahu, který je nezákonný, obscénní, urážlivý, výhružný, obtěžující, hanlivý, pomlouvačný, nenávistný nebo pohoršující vzhledem k jakékoliv jiné fyzické nebo právnické osobě dle vlastního uvážení AAHI nebo dle standardů místní komunity
 • Zveřejňování obsahu, který tvoří kybernetickou šikanu, a to dle vlastního uvážení AAHI
 • Zveřejňování obsahu, který znázorňuje jakékoliv nebezpečné, život ohrožující nebo jinak rizikové chování
 • Zveřejňování telefonních čísel, adres nebo příjmení jakékoliv osoby
 • Zveřejňování adres externích internetových stránek nebo HTML či programového kódu v jakékoliv podobě
 • Zveřejňování čehokoliv, co může být vlastního uvážení AAHI považováno za spam
 • Vydávání se za jinou osobu při zveřejňování obsahu
 • Vytěžování nebo jiné shromažďování informací o jiných osobách, včetně e-mailových adres, bez jejich souhlasu
 • Umožnění jiné fyzické nebo právnické osobě využívat své identifikační údaje pro zveřejňování nebo prohlížení komentářů
 • Obtěžování, vyhrožování, sledování nebo urážení jakékoliv osoby
 • Zapojení do jakéhokoliv jiného jednání, které omezuje nebo znemožňuje jakékoliv jiné osobě používat nebo využívat internetové stránky, nebo které dle vlastního uvážení AAHI vystavuje AAHI nebo jakéhokoliv jejího zákazníka , dodavatele nebo jinou stranu jakékoliv odpovědnosti nebo škodě jakéhokoliv druhu; nebo

7.2 Vyzývání jiných osob k zapojení se do jakýchkoliv dle uvedených zakázaných činností. AAHI si vyhrazuje právo, ale není povinna, provést následující:

 • Vyšetřit jakékoliv podezření, že jakýkoliv obsah zveřejněný na platformě AAHI neodpovídá těmto všeobecným podmínkám a pravidlům , a dle svého vlastního uvážení rozhodnout o odstranění nebo požádat o odstranění tohoto obsahu
 • Odstranit obsah, který je urážlivý, nezákonný nebo narušující, nebo který jinak neodpovídá těmto všeobecným podmínkám a pravidlům
 • Ukončit přístup uživatele na platformu AAHI po jakémkoliv porušení těchto všeobecných podmínek a pravidel
 • Monitorovat, upravovat nebo zveřejňovat jakýkoliv obsah na platformě AAHI , a
 • Upravovat nebo mazat jakýkoliv obsah zveřejněný na platformě AAHI bez ohledu na to, zda takový obsah porušuje tyto standardy.

7.3 Obchodní značky a autorská práva AAHI

Veškeré obchodní známky, loga a značky služeb zobrazené na platformě AAHI jsou registrované nebo neregistrované obchodní značky AAHI anebo třetích stran, které jsou oprávněny k jejich používání (souhrnně nazývané „obchodní značky")

Nesmíte žádným způsobem tyto obchodní značky používat, kopírovat, přetiskovat, opětovně zveřejňovat, nahrávat, vyvěšovat, odesílat, distribuovat nebo upravovat. Používání obchodních značek AAHI na jiných internetových stránkách je přísně zakázáno. Veškeré materiály obsažené na platformě AAHI jsou chráněny autorským právem, pokud není výslovně uvedeno jinak. AAHI bude přísně prosazovat svá práva duševního vlastnictví v maximálním rozsahu přípustném legislativou, včetně snahy o trestní stíhání. AAHI nijak nezaručuje ani negarantuje, že vaše používání materiálů zveřejněných na platformě AAHI neporušuje práva třetích stran, které nejsou vlastněny AAHI ani s ní spřízněné. Jakékoliv materiály na platformě AAHI používáte na své vlastní riziko.

8. Platné právo

8.1 Tyto podmínky se řídí občanským právem České republiky a veškeré spory související s těmito podmínkami budou řešeny u civilního soudu v Praze, Česká republika.

8.2 Mezinárodní transakce v členských státech Evropské unie budou řešeny dle legislativy EU a ve všech ostatních částech světa dle mezinárodních zákonů.

8.3 Pokud je jakékoliv ustanovení těchto podmínek shledáno jakýmkoliv soudem nebo jiným kompetentním orgánem neplatným nebo nevymahatelným, byť jen částečně, tyto podmínky jsou i nadále platné z hlediska ostatních ustanovení, pokud z okolností nevyplývá, že při nepřítomnosti ustanovení shledaného neplatným a nevymahatelným by strany tyto podmínky neuzavřely. Strany musí vynaložit veškeré přiměřené úsilí, aby nahradily veškerá ustanovení, která jsou shledána neplatným a nevymahatelným, ustanoveními platnými dle platné legislativy a která se nejvíce blíží jejich původnímu záměru.

9. Odmítnutí záruk, omezení odpovědnosti, náhrada škody a vyšší moc

9.1 Odmítnutí záruk

9.1.1 UŽIVATELÉ POTVRZUJÍ A SOUHLASÍ S TÍM, ŽE PLATFORMA AAHI JE POSKYTOVÁNA „TAK, JAK JE K DISPOZICI", A ŽE UŽIVATELÉ POUŽÍVAJÍ TYTO SLUŽBY NA SVÉ VÝLUČNÉ RIZIKO.

9.1.2 V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU, V JAKÉM TO PŘIPOUŠTÍ PLATNÁ LEGISLATIVA, ODMÍTÁ AAHI VEŠKERÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, V SOUVISLOSTI S PLATFORMOU AAHI A JEJÍM POUŽÍVÁNÍM ZE STRANY UŽIVATELŮ. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU, V JAKÉM TO PŘIPOUŠTÍ PLATNÁ LEGISLATIVA, NEZARUČUJÍ STRANY AAHI ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI GARANCE, ŽE PLATFORMA AAHI JE A BUDE POSKYTOVÁNA S ŘÁDNÝMI ZNALOSTMI, PÉČÍ A PEČLIVOSTÍ, ANI Z HLEDISKA PŘESNOSTI NEBO ÚPLNOSTI OBSAHU SLUŽEB, A ODMÍTAJÍ VEŠKEROU ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ (I) CHYBY, OPOMENUTÍ NEBO NEPŘESNOSTI V OBSAHU, (II) ZRANĚNÍ OSOB NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU JAKÉHOKOLIV DRUHU, A TO V DŮSLEDKU PŘÍSTUPU A VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB UŽIVATELI , (III) NEOPRÁVNĚNÉ PŘÍSTUPY NEBO VYUŽÍVÁNÍ NAŠICH SERVERŮ ANEBO JAKÝCHKOLIV NA NICH ULOŽENÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, (IV) PŘERUŠENÍ NEBO ZASTAVENÍ PŘENOSU NA NAŠE SERVERY NEBO Z NICH.

9.1.3 STRANY AAHI SE NEBUDOU ZAPOJOVAT DO MONITOROVÁNÍ JAKÝCHKOLIV TRANSAKCÍ MEZI UŽIVATELI A EXTERNÍMI POSKYTOVATELI VÝROBKŮ A SLUŽEB A TEDY ZA TAKOVÉ ČINNOSTI NEODPOVÍDAJÍ.

9.2 Omezení odpovědnosti

9.2.1 V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU, V JAKÉM TO PŘIPOUŠTÍ PLATNÁ LEGISLATIVA, NEODPOVÍDAJÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ STRANY AAHI UŽIVATELI ZA ŽÁDNÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ (I) CHYBAMI, OPOMENUTÍMI NEBO NEPŘESNOSTMI V OBSAHU, ANEBO ZA (II) ZRANĚNÍ OSOB NEBO ŠKODY NA MAJETKU JAKÉHOKOLIV DRUHU VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ VAŠEHO PŘÍSTUPU A POUŽÍVÁNÍ PLATFORMY AAHI , ANEBO (III) ZA ŽÁDNÝ NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP NEBO VYUŽÍVÁNÍ PLATFORMY AAHI NEBO VEŠKERÝCH NA NÍ ULOŽENÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ANEBO (IV) ZA ŽÁDNÉ PŘERUŠENÍ NEBO ZASTAVENÍ PŘENOSU NA NAŠE SERVERY NEBO Z NICH

9.2.2 V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ STRANY AAHI NEODPOVÍDAJÍ ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, TRESTNÉ, DISCIPLINÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU, SAMOZŘEJMĚ VYKLÁDANÉ DLE JAKÉKOLIV TEORIE ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY, MIMO JINÉ ZTRÁTU ZISKU (VZNIKLOU PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO), ZTRÁTU DOBRÉHO JMÉNA NEBO OBCHODNÍ POVĚSTI, ZTRÁTU DAT, NÁKLADŮ NA POŘÍZENÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, NEBO JINÉ NEHMOTNÉ ŠKODY.

9.3 Náhrada škody

9.3.1 Uživatelé se zavazují odškodnit, bránit a zajistit platformu AAHI před jakýmikoliv nároky třetích stran, před škodami (aktuálními nebo následnými), úkony, soudními řízeními, požadavky, ztrátami, odpovědnostmi, náklady a výdaji (včetně přiměřených poplatků za právní služby), které nám přiměřeně vzniknou v důsledku nebo v souvislosti s následujícím: (i) obsah uživatelů , (ii) neoprávněné využívání platformy AAHI nebo výrobků a služeb obsažených nebo propagovaných ve službách ze strany uživatelů ; (iii) přístup a využívání platformy AAHI ze strany uživatelů ; (iv) porušení jakýchkoliv práv jiné strany ze strany uživatelů ; nebo (v) porušení těchto všeobecných podmínek a pravidel ze strany uživatelů , mimo jiné včetně jakéhokoliv porušení autorských práv či práv duševního vlastnictví třetí strany ze strany uživatelů.

9.3.2 AAHI si zachovává výhradní právo na urovnání, vyrovnání a úhradu jakýchkoliv nároků nebo žalob vedených proti AAHI, a to i bez předchozího souhlasu. AAHI si vyhrazuje právo na náklady uživatelů převzít výlučnou obranu a kontrolu nad jakoukoliv záležitostí, u níž se od uživatelů požaduje nahradit škodu AAHI , a uživatelé se zavazují spolupracovat při obraně AAHI z hlediska těchto nároků.

9.3.3 Uživatelé se zavazují neurovnávat žádné záležitosti, u nichž je AAHI jmenována jako odpůrce, anebo u nichž mají uživatelé povinnosti náhrady škody bez předchozího písemného souhlasu. AAHI vynaloží veškeré přiměřené úsilí, aby uvědomila uživatele o jakýchkoliv těchto nárocích, žalobách nebo řízeních, o nichž se dozví.

9.4 Vyšší moc – ospravedlnění neplnění

9.4.1 „Vyšší moc" znamená válku, nouzovou situaci, havárii, požár, zemětřesení, záplavy, bouřku, stávku nebo jiné narušení podle zákona, o kterém postižená strana dokáže, že byla mimo její kontrolu a že nemohlo být rozumně očekáváno tak, aby mohlo být zohledněno v okamžiku uzavření obchodního vztahu, nebo aby mu nebo jeho následkům mohlo být zamezeno nebo překonáno.

9.4.2 Strana postižená vyšší mocí nesmí být považována za stranu, která porušila tyto podmínky, nebo která je jinak odpovědná straně druhé, z důvodu jakéhokoliv prodlení v plnění nebo neplnění jakékoliv své povinnosti dle této smlouvy v rozsahu, v jakém je toto prodlení či neplnění způsobeno jakoukoliv vyšší mocí, o které uvědomila stranu druhou.

9.4.3 Lhůta pro plnění takové povinnosti musí být přiměřeně prodloužena, při zachování platnosti článku 9.4.4 a 9.4.3. Pokud příslušné straně vznikne jakákoliv událost vyšší moci, která ovlivňuje nebo pravděpodobně ovlivní plnění jakékoliv její povinnosti dle těchto všeobecných podmínek a pravidel, pak musí tato strana stranu druhou uvědomit v přiměřené lhůtě o povaze a rozsahu příslušných okolností a jejich vlivu na její schopnost plnění.

9.4.4 Pokud je plnění jakékoliv povinnosti třetí stranou dle těchto podmínek zamezeno nebo zpožděno vyšší mocí po nepřetržitou dobu přesahující tři měsíce, druhá strana je oprávněna ukončit spolupráci písemnou výpovědí straně, která je vyšší mocí postižena.

Sledujte nás

Kontakt

Máte dotaz? Zeptejte se na cokoliv, rádi vám poradíme.

Phone: +420 22 888 3366
E-mail: [email protected]

STÁHNĚTE SI AAHI APLIKACI

© 2019 | Apex Labs | All Rights Reserved